Algemene Voorwaarden


 

Algemene Voorwaarden voor klanten van CK Graveerwerk

 

Artikel 1 - Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Inhoudsopgave

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - De prijs

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Klachtenregeling

Artikel 12 - Geschillen

Artikel 13 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

CK Graveerwerk

contactpersoon: Cindy Koek

 

Gasthuislaan 154

2013 TD
Haarlem
Nederland

 

Bezoekadres alleen beschikbaar op afspraak


Blauwe Sluis 1 - 117
6629 KK
Appeltern
Nederland

 

Telefoonnummer: +31 6 11 80 34 34

E-mailadres: Cindy.Koek@outlook.com

KvK-nummer: 77628403

Btw-identificatienummer: NL003216746B76

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs (BTW niet van toepassing via deze onderneming)

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument niet de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 2. Wanneer het overeengekomen bedrag deels of geheel betaald is, is het niet meer mogelijk om de koop overeenkomst te ontbinden.

 3. Wanneer er nog geen bedrag is betaald heeft de consument de mogelijkheid om zijn aankoop te ontbinden.

 

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 

 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. De BTW prijs is niet op te vragen gezien deze onderneming onder de zogenoemde KOR regeling valt.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen is het mogelijk voor de consument op de koop te ontbinden. 

 7. Verzendkosten zijn ten alle tijden voor de consument. De prijzen vind de consument in het winkelwagentje.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten kan niet worden verhaalt op de ondernemer. Het is mogelijk om de producten verzekerd te verzenden. Hierbij is de verzendorganisatie (DHL) aansprakelijk voor eventuele schade of kwijtraking. 

 9. Wanneer het product niet verzekerd verzonden wordt voor de meerprijs van €1,50 dan is eventuele schade of kwijtraking voor de consument zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.
 10. Wanneer consument zijn/haar product niet tijdig heeft opgehaald van de DHL locatie wordt het product retour gezonden naar ondernemer. Hierna Kan het product opnieuw verzonden worden via
  a. Opnieuw versturen naar een DHL ophaal punt voor €4,50
  b. Opnieuw versturen, ditmaal naar het thuis adres €6,00
  (let op: genoemde prijzen zijn zonder het verzekerd verzenden van €1,50)
 11. Consument wordt tijdig ingelicht via een mail en/of privé bericht waar, wanneer en hoe het verzonden product gevolgd en opgehaald kan worden. 
  Wanneer dit niet is na gekomen is eventuele 2e verzending voor ondernemer.
 12. Het is niet mogelijk om producten zonder overeenkomst retour te zenden.
 13. Bij eventuele retourzending zijn de kosten voor de koper.
 14. Wanneer de producten dienen worden opgehaald, zoals de consument zelf kan aangeven bij het afrekenen. Wordt dit via mail en/of privé bericht afgesproken. Wanneer de overeengekomen datum van ophalen is verstreken mag de ondernemer de producten opnieuw aanbieden op de online webshop/evenementen. 
 15. Wanneer producten niet worden opgehaald na overeengekomen datum krijgt de consument geen schadevergoeding.

 

Artikel 9Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

 3. Eventuele terugzending na overeenkomst van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen.

 2. Alle prijzen worden genoemd in Euro's
 3. Betalingen kunnen worden voldaan via IDEAL en PayPal
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 6. Het is mogelijk om af te betalen in termijnen.
  - Hierbij kan de consument zelf aangeven hoe hoog het bedrag zal zijn en of dit wekelijks of maandelijks betaald wordt. 
  - Bij overeenkomst van maandelijkse betaling dient het bedrag uiterlijk op de 30e van de maand op de rekening van de ondernemer te staan.
  - Wanneer de termijnbetaling niet nagekomen wordt heeft de ondernemer het recht om €25,- administratieve kosten per keer in rekening te brengen.
 7. De ondernemer geeft de consument de mogelijkheid om te betalen op datum x. 
  - Hierbij kan de consument zelf een genoemde datum invullen.
  - Wanneer de latere betaaldatum niet nagekomen wordt heeft de ondernemer het recht om €25,- administratieve kosten per keer in rekening te brengen.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 

 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren of anders overeengekomen.

 

Artikel 12 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Wanneer het overeengekomen bedrag deels of geheel betaald is gaat consument automatisch akkoord met de bovenstaande voorwaarden.